Algemene voorwaarden

Vastgesteld door Van Gastel Notarissen te Vlaardingen en gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 18/2013

Artikel 1. – Definities
Notaris
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
Opdrachtnemer
Indien de notaris als natuurlijk en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2. – Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris.

Artikel 3. – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
Op de door de notaris verleende diensten en verrichte werkzaamheden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als een meldingsplicht.
In geval van een onder de WWFT vallende (ongebruikelijke) transactie, zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 4. – Tarieven en meerwerk
1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen.
Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door dan wel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
3. De kosten welke door de notaris worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.

Artikel 5. – Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte – ook ingeval de opdrachtgever het dossier bij een andere notaris onderbrengt – vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, de natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
De notaris is bevoegd de declaratie in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 7. – Overgang rechten en verplichtingen
In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 8. – Betaling/Invorderingskosten
1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerkers gebruikelijke uurtarief.
3. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 9. – Rente
1. Conform de Regeling op het notarisambt wordt door de notaris aan de rechthebbende rente vergoedt over gelden die langer dan een termijn van vijf dagen ten behoeve van derden onder beheer zijn van de notaris.
2. De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijdsduur dat het bedrag op de bijzondere rekening(en) staat en wordt berekend naar evenredigheid van hetgeen ten gunste van de rechthebbende op de bijzondere rekening(en) is gestort.
3. Door de notaris kunnen kosten in verband met de renteberekening dan wel het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening(en) in rekening worden gebracht.

Artikel 10. – Werkzaamheden
1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
2. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties.
3. Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 11. – Klachten- en geschillenregeling
1. Op de dienstverlening van de notaris is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing.
2. In geval de opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van de notaris en/of de hoogte van de declaratie dient de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk bij de notaris kenbaar te maken binnen een termijn van drie maanden nadat is kennisgenomen of redelijkerwijs kennis had kunnen worden genomen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
3. De notaris zorgt ervoor dat de klacht binnen vier weken behoorlijk en schriftelijk is afgehandeld.
4. In geval de klacht niet of niet tot tevredenheid is afgehandeld bestaat de mogelijkheid de kwestie voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat. De Geschillencommissie Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie. Het reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie Notariaat, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de website www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 12. – Aansprakelijkheid van de notaris
1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikelijke apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 13. – Verbod tot cessie of verpanding
Een vordering op de notaris vanwege uitbetaling van gelden al dan niet op grond van een rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of worden verpand.
De notaris betaalt gelden uitsluitend uit aan diegene die als partij optreedt bij een akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de door de KNB toegestane uitzonderingen.

Artikel 14. – Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.